اهداف و محاسن مدارس هیات امنایی

اهداف و محاسن مدارس هیات امنایی

ارتقای کیفت برنامه های آموزشی و پرورشی -

 تقویت نظام مدیریتی مالی و اجرایی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی 

 اجرای سیاست مدرسه محوری به عنوان الگویی برای اداره مدرس 

 جلب و توسعه مشارکت های مردمی و خیرین در احداث و اداره امور مدارس

امکان نظارت بیشتر مردم بر فرایند آموزش و پرورش   -  

استفاده از فکر و اندیشه اولیاء و صاحبنظران درامر  آموزش و پرورش   -

ارتباط با دستگاه ها و نهادهای محلی ( مساجد – شورایاری محله و

امکان جذب کمک های مالی و تجهیزاتی از سایر بخش ها 

- حرکت به سوی سپردن امر آموزش و پرورش به مردم

/ 0 نظر / 10 بازدید