انواع rateیا نرخها در محاسبات تحصیلی

1-1- ضریب کارایی درونی : این شاخص از تقسیم تعداد دانش آموزانی که در مقطع زمانی واحد برای ورود به یک دوره تحصیلی ثبت نام کرده اند، و پس از طی دوره مربوط، به اتفاق در امتحانات پایانی شرکت کرده و قبول شده اند، بر کل دانش آموزانی که در مقطع زمانی مورد نظر، در آن دوره تحصیلی ثبت نام کرده اند، ضرب در صد به دست می آید.

2-1- نرخ قبولی دانش آموزان : این شاخص ازتقسیم دانش آموزان قبول شده در امتحانات هرسال تحصیلی برتعداد کل دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات همان سال ضرب درصد به دست می آید.

3-1- نرخ ارتقای دانش آموزان : این شاخص با محاسبه درصدی از دانش آموزان یک سال تحصیلی که
درامتحانات قبول شده اند و به پایه تحصیلی بالاتر ارتقا یافته اند ضرب در صد به دست می آید .

4-1- نرخ تکرار پایه دانش آموزان :این شاخص ازتقسیم تعداد مردودشدگان شاغل به تحصیل دریک سال
تحصیلی برتعداد کل دانش آموزان درسال تحصیلی قبل، ضرب درصد به دست می آید .

5-1- نرخ ترک تحصیل دانش آموزان  :تعداد تارکان تحصیل، باجمع تعداد تارکان تحصیل در طول سال تحصیلى ، تعداد تارکان تحصیل از قبول شدگان وتعداد تارکان تحصیل از مردودین به دست مى‏آید و پس از محاسبه بصورت درصدى از تعداد دانش آموزان بیان مى‏گردد.

- تعداد« تارکان تحصیل طول سال» از کسر تعداد شرکت کنندگان در امتحانات از آمار تعداد دانش
آموزان حاصل مى‏شود.

 - تعداد« تارکان تحصیل از قبول شدگان» از کسرتعداد دانش آموزان ارتقا یافته به کلاس بالاتر( تفاضل
تعداد دانش آموزان یک پایه و مردودین مشغول به تحصیل همان پایه در سال بعد ) از تعداد قبول شدگان به دست مى‏آید.

- تعداد«تارکان تحصیل از مردودان» از کسر تعداد دانش آموزان مردود مشغول به تحصیل در یک پایه در سال بعد از تعداد مردودان همان پایه حاصل مى‏شود.

6-1- نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان :این شاخص ازتقسیم تعداد دانش آموختگان یک دوره تحصیلی برکل دانش آموزان وارد شده به همان دوره تحصیلی ضرب درصد به دست می آید .

7-1- نرخ ماندگاری دانش آموزان : این شاخص ازتقسیم تعداد دانش آموزان یک پایه تحصیلی منهای
تارکان تحصیل درهمان پایه برکل ثبت نام شدگان درطول دوره تحصیلی ضرب درصد به دست می آید .

8-1- نرخ گذر دانش آموزان :این شاخص ازتقسیم تعداد ثبت نام شدگان جدید درپایه اول دوره تحصیلی بالاتر به تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل آخرین پایه دوره تحصیلی پایین تر، در سال تحصیلی قبلی ،ضرب درصد به دست می آید.

9-1- نرخ اتلاف :نسبت اتلاف ازتقسیم نسبت نهاده به برداشته واقعى به نسبت نهاده به برداشته مطلوب حاصل مى‏شود.
نهاده واقعى تعداد سال / دانش آموز ( یا واحد درسى، دانش آموز ) هزینه شده براى گروه معینى ( مثلاً 1000 نفر) از افرادی که وارد پایه اول یک دوره تحصیلى مى‏شوند.برداشته واقعى بصورت تعداد فارغ‏التحصیلان آن گروه در طى دوران تحصیلات آن ها تعریف مى‏گردد.

« نهاده مطلوب» تعداد سال / دانش آموز ( یا واحد درسى ، دانش آموز ) که انتظار مى‏رود براى همان گروه و در شرایط بدون تکرار پایه ( یا درس ) و ترک تحصیل ،هزینه شود و«برداشته مطلوب» تعداد فارغ التحصیلان از همان گروه که انتظار مى‏رود در شرایط بدون تکرار پایه ( یا درس ) و ترک تحصیل وجود داشته باشد ( یعنى همه ورودى‏ها) تعریف مى‏گردد.میزان نسبت اتلاف همواره عددى برابر 1 یا بیشتر خواهد بود . نسبت اتلاف 1 براى یک دوره تحصیلى به این معنى خواهد بود که به دلیل فقدان تکرار پایه ( یادرس )
و ترک تحصیل هیچ گونه اتلافى وجود ندارد.

 

 (جمع آوری شده توسط توفیق کریمیان مدیر دبیرستان توحید درسال تحصیلی93-92)

/ 0 نظر / 11 بازدید