یاددهی - یادگیری فعال

  انواع روشهای یادگیری و یاددهی فعال :

بارش فکرس                                فن آوی اطلاعات                    حل مسئله

تفکر استقرایی                          تدریس اعضای گروه                  کاوشگری      

  دریافت مفهوم                         ساخت گرایی                پیش سازمان دهنده

/ 0 نظر / 11 بازدید